– Ngày sinh : 02/6/1993

– Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

– Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử

– Quá trình công tác:

– 04/2016 -> 01/2017: Công ty CP Seatecco
+ Dự án: Công viên Đại Dương Hạ Long
+ Chức danh: Giám sát thi công
+ Hạng mục hệ thống điện hạ tầng
– 01/2017 -> 01/2018: Công ty CP Seatecco
+ Dự án: Công viên Đại Dương Hạ Long
+ Chức danh: Chỉ huy phó
+ Hạng mục hệ thống điện hạ tầng
– 02/2018 -> 04/2018: Công ty CP Khải Hoàn Quang
+ Dự án: Vinpearl Nam Hội An
+ Chức danh: Giám sát thi công
+ Hạng mục: Hệ thống HVAC
– 04/2018 -> 06/2018: Công ty CP Khải Hoàn Quang
+ Dự án: RED SUN Hotel Nha Trang
+ Chức danh: Chỉ huy trưởng
+ Hạng mục: Cơ điện
– 04/2018 -> 03/2020: Công ty CP Khải Hoàn Quang
+ Dự án: Alma Resort Cam Ranh
+ Chức danh: Chỉ huy trưởng
+ Hạng mục: Cơ điện
– 03/2020 -> 04/2021: Công ty CP Khải Hoàn Quang
+ Dự án: Ana Mandara Cam Ranh
+ Chức danh: Chỉ huy trưởng
+ Hạng mục: Cơ điện
– 04/2021 -> Nay: Công ty CP Khải Hoàn Quang
+ Dự án: HiTech Quảng Nam
+ Chức danh: Chỉ huy trưởng
+ Hạng mục: Cơ điện