– Ngày sinh : 02/12/1983

– Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

– Chuyên ngành: Điện kỹ thuật

– Quá trình công tác:

+ Từ 2008 đến 2009:  Công ty cổ phần Seatecco  – Chức vụ: Giám sát thi công

Công trình tiêu biểu: Trung tâm truyền máu khu vực Huế, Ana Mandara Hue Resort & Spa

+ Từ 2010 đến 2011:  Công ty cổ phần TM-DV Seatecco  – Chức vụ: Giám sát thi công

Công trình tiêu biểu: Đại học Quốc tế Miền Đông

+ Từ 2011 đến 2013:  Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai  – Chức vụ: Quản lý dự án hệ M&E

Công trình tiêu biểu: Dự án Furama Villas

+ Từ 2014 đến 4/2018:  Công ty cổ phần TM-DV Seatecco  – Chức vụ: Phó Phòng KT-DA

Công trình tiêu biểu: Sandy Beach Resort, Nhà Ga Bà Nà Hill, Heineken Đà Nẵng – Giai đoạn 3

+ Từ 5/2018 đến nay:  Công ty cổ phần Khải Hòa Quang  – Chức vụ: Phó Giám đốc